Allmänna försäljningsvillkor

2015-08-01

1 PARTER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal och andra rättsliga förhållanden mellan Consortio Fashion Group AB, org. nr. 556540-2152 (”Leverantören”) och dess företagskunder (”Köparen”).
1.2 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor, innefattande skriftlig orderbekräftelse utgör de samlade avtalsvillkor som gäller för leveransen (”Avtalet”).
1.3 Allmänna villkor eller andra eventuella villkor som Köparen tillämpar anses ogiltiga om inte dessa skriftligen har godkänts av Leverantören.

2 KÖP
2.1 Vid beställning träffas avtal om köp först när Leverantören bekräftat beställningen genom en skriftlig orderbekräftelse.
2.2 Leveransskyldighet för Leverantören enligt Avtalet föreligger endast under förutsättning att Leverantören lämnar skriftlig orderbekräftelse i anledning av Köparens order.
2.3 Vid eventuella fel i orderbekräftelsen i t.ex. angivande av pris, antal, leveranstid etc. förbehåller sig Leverantören att korrigera sådana fel i efterhand. Korrigerad orderbekräftelse ska då skickas till Köparen.

3 PRODUKTINFORMATION
3.1 Uppgifter i produktinformation och prislistor är ungefärliga och bindande för Leverantören endast i den utsträckning Avtalet uttryckligen hänvisar till dem som bindande.

4 LEVERANS
4.1 Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid Avtalets ingående gällande INCOTERMS. Om ingen leveransklausul särskilt har avtalats ska leveransen ske EX Works, Leverantören, innebärande att Köparen står risken under hela transporten.
4.2 Har parterna istället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en tidsperiod inom vilken leverans ska ske, löper denna från Avtalets ingående.
4.3 Leverantören har rätt att göra delleveranser när Leverantören anser att detta är rimligt.

5 PRIS, BETALNING OCH ÄGANDERÄTT
5.1 Har bestämt pris avtalats och införs efter Avtalets ingående för varorna export- eller importavgift, tull, skatt vid export, import och leverans eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav ska, om pålagans införande eller ändring inte har beaktats i Avtalet, priset ändras i motsvarande mån.
5.2 Om inte annat överenskommits ska betalning vara Leverantören tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum.
5.3 Leverantören har rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt tillämplig lag om dröjsmålsränta i Leverantörens Land. Om Köparen underlåter att ta emot leveransen på fastställd dag, ska betalning ändå erläggas som om leverans har skett enligt Avtalet.
5.4 Har Köparen inte tagit emot leverans inom två veckor från leveransdagen, har Leverantören rätt att häva Avtalet genom skriftligt meddelande till Köparen. Leverantören har vid hävning rätt till ersättning för kostnader och annan skada som Leverantören lidit genom dröjsmålet.
5.5 Återförsäljningspriser som anges av Leverantören är endast rekommendationer och är inte bindande för Köparen. Inköpspriser är konfidentiella mellan Säljaren och Köparen.
5.6 Leverantören behåller äganderätten till alla varor som levereras enligt Avtalet till dess att Köparen fullföljt alla sina åtaganden i enlighet med Avtalet, inklusive, men inte begränsat till, betalning av inköpspriset och eventuella ytterligare kostnader, räntor, skatter och skadeersättning som kan uppkomma i enlighet med Avtalet.
5.7 Så länge äganderätten till varorna inte har övergått på Köparen, får Köparen inte pantsätta, lämna som säkerhet eller inteckna varorna på annat sätt, eller överlåta varorna till tredje part, helt eller delvis, med undantag för om detta sker inom ramen för Köparens normala affärsverksamhet.
5.8 Om Köparen inte uppfyller sina betalningsskyldigheter eller andra skyldigheter enligt Avtalet, eller om Leverantören har goda skäl att befara att så inte kommer att ske, har Leverantören rätt att återta de varor för vilka äganderätten har behållits.
5.9 Så länge Köparen inte äger varorna ska Köparen omedelbart meddela Leverantören om varorna blir (eller om det kan antas att varorna kan bli) intecknade på något sätt. Dessutom ska Köparen informera Leverantören om var varorna finns och, om så önskas ge Leverantören tillgång till varorna så snart Leverantören begär detta.

6 AVVIKELSER
6.1 Köparen skall undersöka varorna senast vid leveranstillfället. Vid fel, brist eller försening måste Köparen reklamera skriftligen till Leverantören snarast efter det att sådan avvikelse upptäcktes eller rimligen borde ha upptäckts. Köparen förlorar under alla omständigheter sin rätt att åberopa avvikelse om Köparen inte har reklamerat avvikelsen inom tre (3) månader från leveranstillfället.
6.2 Vid avvikelse har Leverantören rätt att vidta rättelse innefattande möjlighet att göra kompletterings- eller omleverans. Leverantören kan också välja att lämna prisavdrag tillsammans med eller som alternativ till annan rättelse. Köparen skall i samråd med Leverantören medverka till att minska parternas eventuella skada i anledning av avvikelsen.
6.3 Köpet kan bara hävas av Köparen om det kommer att medföra en väsentlig olägenhet för Köparen att invänta Leverantörens avtalade rätt till rättelse och andra åtgärder.
6.4 För det fall Leverantören väljer att inte vidta rättelse inom skälig tid eller på annat sätt gottgör Köparen för avvikelsen har Köparen rätt till ersättning för sin skada. Ersättningen är begränsad till Köparens direkta skada och innefattar inte ersättning till Köparen för sakskada, produktionsbort¬fall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

7 RETURER
7.1 Leverantören ska återbetala det inköpspris som Köparen erlagt, samt ersätta Köparen för transportkostnaderna för de varor som rätteligen har returnerats.
7.2 Returer kräver Leverantörens skriftliga tillstånd i förväg. Leverantören ska skriftligen informera Köparen om Leverantören ska ombesörja att varorna hämtas eller om Köparen ska skicka tillbaka dem.
7.3 Om varorna returneras av Köparen, kvarstår risken för skada eller förlust på Köparen tills det att Leverantören har mottagit de returnerade varorna.
7.4 Att Leverantören mottagit en returförsändelse ska inte tolkas som att Leverantören har godkänt eller accepterat en sådan försändelse/retur.
7.5 Leverantören ska förvara de varor som ogrundat returnerats på Köparens risk och bekostnad.

8 INSOLVENS
8.1 Finns anledning att anta att Köparen inte kommer att fullgöra sin betalnings¬skyldighet, äger Leverantören rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta inte utan dröjsmål har Leverantören rätt att innehålla avtalade leveranser eller häva Avtalet i sin helhet.

9 FORCE MAJURE
9.1 Om rätta fullgörelsen av Avtalet hindras eller kraftigt försvåras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, kraftigt höjda råvarupriser eller uteblivna leveranser från underleverantör – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för Avtalets ingående, eller avlämnandet av orderbekräftelsen, och vars följder samma part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot leveransen enligt Avtalet. Köparens skyldighet att erlägga betalning för mottagen leverans omfattas inte av möjligheten till befrielse.
9.2 Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar Köparen skall han ersätta Leverantören för de merutgifter Leverantören får vidkännas för att säkra och skydda varorna i leveransen.
9.3 Om Avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund har vardera parten utan inskränkning av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva Avtalet avseende den aktuella leveransen genom skriftligt meddelande till andra parten. För det fall befrielsegrunden även påverkar Avtalets fullgörande i övrigt på motsvarande sätt har part efter angiven tid och under angivna befrielsegrunder även rätt att häva Avtalet i sin helhet.

10 SEKRETESS
10.1 Köparen förbinder sig – även efter Avtalets upp¬hör¬ande – att inte till tredje man lämna ut någon som helst information om villkoren för leveransen eller andra omständigheter beträff¬ande Leverantören som inte är allmänt bekanta och som Köparen har fått känne¬dom om som följd av Avtalet.

11 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
11.1 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.
11.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol med Borås tingsrätt som första instans.